Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (a továbbiakban, mint „GDPR”) alapján és különösen, de nem kizárólag annak 13. cikkét követve került elfogadásra.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi nyilatkozatot és tájékoztatót, annak érdekében, hogy teljeskörűen megértse, miként kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. 

1. Preambulum

(1) Jelen tájékoztató a Fénykód Energia Kft. tulajdonát képező www.fenykodenergia.hu honlappal (a továbbiakban, mint „Honlap”) kapcsolatos tevékenységére vonatkozóan került kibocsátásra. A Fénykód Energia Kft. egyéb, így offline üzleti tevékenysége keretében, a külső- és belső jogviszonyaiban történő adatkezelésre vonatkozóan elkülönült okiratok is elfogadásra kerültek. 

(2) A www.fenykodenergia.hu weboldalt a Fénykód Energia Kft. (Cg.07-09-025218, székhely: 8000 Székesfehérvár, Ikva utca 8., telephely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. utca 1. 5. em. 522.) (a továbbiakban, mint „Tulajdonos” vagy „Adatkezelő”) elsősorban információs és másodsorban kapcsolattartási célból hozta létre, tartja fenn és üzemelteti mindenkor a tisztességes és átlátható adatkezelés elvét és az adatkezelés GDPR 5. cikke szerinti kötelező elveit követve. Adatkezelő kijelenti, hogy tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Adatkezelő kijelenti, hogy tiszteletben tartja az információs önrendelkezési jogot és minden szükséges intézkedést megtesz a látogatók személyes adatainak kezelése során azok védelmében, így munkavállalói a megfelelő adatvédelmi tudás és felelősség birtokában kezelik az adatokat.

(3) Adatkezelő a jogszabályi előírásoknak eleget téve, bizalmasan kezeli a látogatói által megadott személyes adatokat, és minden biztonsági, technikai intézkedést megtesz azok védelmében, garantálja azok biztonságát. Az Adatkezelő célja, hogy az adatkezelésre vonatkozó alapvető jogszabályok betartásával tiszteletben tartsa látogatói magánszféráját és megakadályozza a személyes adataikkal való visszaéléseket. Az Adatkezelő kizárólag az adatkezelési célhoz minimálisan szükséges személyes adatok szolgáltatását kéri Öntől. 

2. Az Adatkezelő adatai [GDPR 13. cikk (1) bekezdés a.) alpont]

Adatkezelő neve: Fénykód Energia Kft. 

Nyilvántartó hatóság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 07-09-025218, 

székhely: 8000 Székesfehérvár, Ikva utca 8.

telephely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. utca 1. 5. em. 522.

Adatkezelő levelezési címe: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. utca 1. 5. em. 522. 

Képviselő neve: Fűrész Tibor önálló cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezető

Adatkezelő honlapjának címe: www.fenykodenergia.hu

képviselő e-mail címe: furesz.tibor@fenykodenergia.hu

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: furesz.tibor@fenykodenergia.hu

 

3. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei [GDPR 13. cikk (1) bekezdés b.) alpont]

(1) Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

4. A személyes adatok kezelésének célja; az adatkezelés jogalapja [GDPR 13. cikk (1) bekezdés c.) alpont]

(1) Jelen tájékoztató elsődleges célja, hogy a www.fenykodenergia.hu honlap látogatói átlátható és egyértelmű tájékoztatást kapjanak arról, hogy ténylegesen milyen személyes adatok kezelésére kerül sor, és ez milyen jogalapon nyugszik. 

(2) Az adatkezelés egyes eseti:

  1. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel a honlapon keresztül

Adatkezelési cél: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja:  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) alpont, azaz az érintett hozzájárulása

A kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel a honlapon keresztül, a honlap „kapcsolat” opciójának választása és helyben beírható üzenetküldés útján is lehetséges. A honlapon található kapcsolatfelvétel űrlap célja online kapcsolatfelvétel biztosítása. A név és az e-mail cím megadásával tudja üzenetét elküldeni az Adatkezelő részére, amely adatok kitöltésével hozzájárulását adja az érintett, hogy ezen személyes adatait kapcsolattartás céljából kezeljük. Amennyiben az Adatkezelő részére küldött üzenetben önkéntesen egyéb személyes adatot közöl a küldő saját magáról, ezek elküldésével hozzájárulását adja az adatkezeléshez, ám amennyiben ez a további kapcsolattartáshoz nem szükséges, úgy az Adatkezelő ezen adatot törli a nyilvántartásából.  Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonható, ezen igényét kérjük, hogy a furesz.tibor@fenykodenergia.hu e-mail címre küldje el. A hozzájárulás visszavonása esetén a kezelt személyes adat és a korábban küldött üzenet(ek) haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül törlésre kerülnek, amennyiben az adat(ok) más jogalapon kezelt nyilvántartásba nem kerültek át (például időközben létrejött kapcsolat során szerződésben vagy számlában szerepelnek). 

  1. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel elektronikus levél (a továbbiakban, mint „e-mail”) útján 

Adatkezelési cél: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja:  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) alpont, azaz az érintett hozzájárulása

A kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel a honlapon feltüntetett e-mail címre történő üzenetküldés útján is lehetséges. Az Adatkezelő részére személyes adat megadása az elektronikus levelezőrendszer beállításaitól függ, de szükségképpen megismeri az Adatkezelő az üzenetet küldő általa beállított viselt nevét és e-mail címét. Ezen túlmenően az Adatkezelő előtt ismertté válik mindazon személyes adat, amelyet a küldő önkéntesen megad az üzenetben. Ezen adatok közlésével hozzájárulását adja az érintett, hogy ezen személyes adatait kapcsolattartás céljából kezeljük. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonható, ezen igényét kérjük, hogy a furesz.tibor@fenykodenergia.hu e-mail címre küldje el. A hozzájárulás visszavonása esetén a kezelt személyes adat és a korábban küldött üzenet(ek) törlésre kerülnek, amennyiben az adat(ok) más jogalapon kezelt nyilvántartásba nem kerültek át (például időközben létrejött kapcsolat során szerződésben vagy számlában szerepelnek). 

  1. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel telefonhívás útján 

Adatkezelési cél: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja:  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) alpont, azaz az érintett hozzájárulása

A kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel a honlapon feltüntetett telefonszámra kezdeményezett hívás vagy küldött szöveges üzenet formájában is lehetséges. Az Adatkezelő részére személyes adat megadása a hívó hívásbeállításaitól függ, de szükségképpen megismeri az Adatkezelő a hívó vagy az üzenetet küldő telefonszámát. Ezen túlmenően az Adatkezelő előtt ismertté válik mindazon személyes adat, amelyet a küldő önkéntesen megad a hívás során vagy az üzenetben. Ezen adatok közlésével hozzájárulását adja az érintett, hogy ezen személyes adatait kapcsolattartás céljából kezeljük. Telefonos kapcsolatfelvétel esetén az adatok tartós tárolásra és kezelésre csak abban az esetben kerülnek, ha a hívást vagy üzenetküldést követően üzleti kapcsolat alakul ki, ellenkező esetben a telefonszámokat nem tároljuk. Felhívjuk figyelmét arra is, hogy a hozzájárulás visszavonható, ezen igényét kérjük, hogy a furesz.tibor@fenykodenergia.hu e-mail címre küldje el. A hozzájárulás visszavonása esetén a kezelt személyes adat és a korábban küldött üzenet(ek) törlésre kerülnek, amennyiben az adat(ok) más jogalapon kezelt nyilvántartásba nem kerültek át (például időközben létrejött kapcsolat során szerződésben vagy számlában szerepelnek).  

  1. Sütik, azaz Cookies

(1) A sütik kicsi, egyszerű szöveges fájlok, betűből és számokból álló információcsomagok, amelyeket a honlapok a böngészőnek küldenek el, majd a merevlemezen vagy a számítógép vagy a mobil eszköz memóriájában tárolódnak amikor felkeresünk egy honlapot. Ez azzal a céllal történik, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjthessen az adott Adatkezelő a látogatókról.

(2) A sütik olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszköz tárol, de nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az érintett felhasználó személyének beazonosítására.

(3) A sütiknek két alapvető típusát használják honlapok. Az ún. munkamenet-süti (session cookie) a böngészési folyamat végén, a böngésző bezárásakor lejár és automatikusan törlésre kerül. Ezzel szemben az ún.  állandó sütiket (persistent cookie) a  böngésző eltárolja a sütiben meghatározott lejárati ideig, kivéve ha az érintett felhasználó a sütit a lejárati idő előtt törli, amelyre szintén lehetősége van.

(4) Az Adatkezelő személyes adatokat a sütiken keresztül nem gyűjt, de az általunk használt rendszerek (Google) igen. A sütikkel kapcsolatos minden tevékenység azonban meggátolható, ennek pontos módját az érintett által használt böngésző útmutatója tartalmazza.

5. A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei [GDPR 13. cikk (1) bekezdés d.) alpont]

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelést az Adatkezelő a Honlappal összefüggésben nem végez. 

6. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái [GDPR 13. cikk (1) bekezdés e.) alpont]

A.) Tárhelyszolgáltatás 

Szolgáltató neve: Neosoft Kft.

Cégjegyzékszáma: 07 09 010206

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2. A. ép. 2. em. 1.

Elérhetősége: 06 22/503-603

A Tárhelyszolgáltató megbízási szerződésének részét képezi az adatfeldolgozói szerződés. Tárhelyszolgáltatónk a feladatellátása érdekében (személyes adatok tárolása során a megfelelő biztonsági szint elérése) rálátással bír a honlap tartalmára, így az ott küldött üzenetekre is. 

B.) Könyvelés, könyvvizsgálat 

Könyvelés:

Szolgáltató neve: „ENSZ” Európa Nekünk Szép Bt. 

Cégjegyzékszáma: 07 06 012316

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szedreskerti lakónegyed 8. 1. em. 1.

Elérhetősége: 06 22/616-050

Könyvvizsgálat:

Szolgáltató neve: ALBA-KONTÓ 2000. Bt.

Cégjegyzékszáma: 07 06 009825

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 75.

Elérhetősége: 36 30/268-3110

A Könyvelő megbízási szerződésének részét képezi az adatfeldolgozói szerződés. Könyvelőnk a feladatellátása érdekében (számviteli törvény szerinti könyvvitel) rálátással bír a természetes személyek részére kiállított számlák adattartalmához. 

7. Annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte  [GDPR 13. cikk (1) bekezdés f.) alpont]

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére adattovábbítást nem végzünk. 

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik (Google). Az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozóan megfelelőségi határozat áll fenn (2016. július 12.) amelyet a Google is betart.

8. A személyes adatok tárolásának időtartama [GDPR 13. cikk (2) bekezdés a.) alpont]

(1) A 4. pont szerinti adatkezelési célból történő eljárás esetén az adatok az üzleti kapcsolat fennállása alatt kerülhetnek megőrzésre a 4. pontban megjelölt célból vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

(2) Ha a kapcsolatfelvétel tartós üzleti kapcsolatot eredményez, úgy az adatok más jogcímen történő kezelése valószínűvé válik, így szerződés teljesítése vagy adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából és jogcímén kezelheti az Adatkezelő az adatokat. Ezek megőrzésére más jogszabályok alapján (pl. számviteli törvény) és az Adatkezelő teljes adatkezelési szabályzata terjed ki. 

9. Az érintett alapvető jogai [GDPR 13. cikk (2) bekezdés b.) alpont]

(1) Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ezt a célt szolgálja jelen tájékoztatónk

(2) Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

(3) A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az Adatkezelő vállalása szerint az „indokolatlan késedelem nélküli” kitétel nem később, mint 2 munkanapon belül történő eljárást jelent.

(4) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Az Adatkezelő vállalása szerint az „indokolatlan késedelem nélküli” kitétel nem később, mint 2 munkanapon belül történő eljárást jelent. 

(5) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha annak a rendeltben meghatározott feltételei teljesülnek. 

(6) A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(7) Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR-ban írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

(8) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

10. Tájékoztatás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról [GDPR 13. cikk (2) bekezdés c.) alpont]

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Az Adatkezelő vállalása szerint az „indokolatlan késedelem nélküli” kitétel nem később, mint 2 munkanapon belül történő eljárást jelent.

(2) Tájékoztatjuk, hogy a törlést megelőzően a hozzájárulás alapján végzett jogszerű adatkezelést az utóbb végrehajtott törlés nem érinti. 

11. Tájékoztatás a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról

[GDPR 13. cikk (2) bekezdés d.) alpont]

(1) Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezeli. Ugyanakkor az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. 

(2) Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3) Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. 

(4) Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal, kérdéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu) lehet elsősorban megkeresni.

12. Tájékoztatás arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása

[GDPR 13. cikk (2) bekezdés e.) alpont]

(1) Az Adatkezelő a Honlappal összefüggésben kizárólag hozzájáruláson alapuló kapcsolattartási célú adatkezelést végez. 

13. Tájékoztatás automatizált döntéshozatalról

[GDPR 13. cikk (2) bekezdés f.) alpont]

(1) Az Adatkezelő a Honlappal összefüggésben automatizált döntéshozatalt nem végez.

Kérdései vagy észrevételei esetén várjuk szíves megkeresését és szívesen állunk rendelkezésére!

 

Kelt 2020. október 7. napján                    Fénykód Energia Kft.